Przejdź do treści

RODO - Polityka prywatności / GDPR - Privacy Policy

RODO / GDPR

RODO - Polityka prywatności / GDPR - Privacy Policy

Polityka prywatności v1.0 - obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. 

I Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest REAGO z siedzibą w Warszawie ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa, kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie.: +48 22 853 51 84 oraz mailowo: info@reago.pl

II Przetwarzane dane

1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:

  • w trakcie kontaktu użytkowników z pracownikami REAGO drogą mailową lub telefoniczną, podając przy tym dobrowolnie swoje dane (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)
  • poprzez wprowadzenie przez użytkowników danych w formularzu kontaktowym dostępnym w zakładce Kontakt
  • zakupując bazy danych zawierające dane osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie im informacji handlowych drogą elektroniczną
  • tworząc własną bazę danych poprzez wyszukiwanie za pomocą przeglądarki internetowej firm oraz kontakt przy użyciu adresów mailowych ogólnodostępnych na stronach www
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

2. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są, w zakresie w jakim użytkownik wyraził na to zgodę, w celu:

  • odpowiedzi na zgłoszenie użytkownika, złożone za pośrednictwem Formularza lub drogą mailową, telefoniczną,
  • przekazywania użytkownikowi informacji o świadczonych usługach i produktach oferowanych przez REAGO,
  • zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem, a przedstawicielem REAGO na świadczenie usług i realizacji postanowień umowy,
  • przeprowadzenia rekrutacji,
  • oraz w zakresie w jakim podstawą do przetwarzania danych użytkownika jest przepis prawa powszechnie obowiązującego.

III Przekazywanie danych podmiotom trzecim

1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
2. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, na czas określony, podmiotom trzecim, działającym na zlecenie Administratora w celu realizacji Umowy z użytkownikiem.

 


IV Prawa Użytkownika

1. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane przez Administratora do czasu wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania danych osobowych użytkownika.
2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zgoda użytkownika i/lub odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego. 
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
4. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę, na przetwarzanie danych poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail: daneosobowe@REAGO.pl 
5. W sytuacji nie wyrażenia zgody lub ograniczenia jej do przetwarzania danych przez użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług, które wykonując na rzecz użytkownika bez zgody na przetwarzanie danych działałby z naruszeniem prawa. 

V Informacja o plikach cookies

1. Strony REAGO korzystają z plików cookies o czym użytkownik jest informowany po wejściu na stronę. 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i są wykorzystywane dla wygody korzystania ze strony.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest REAGO.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk.
5. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Istnieje możliwość usunięcia plików cookies lub zmiany ustawień, aby pliki cookies były automatycznie blokowane.
Takie działania leżą po stronie użytkownika.